حقوق

تحقيق خروج صغير از حجر

فهرست تفصيلي عناوين :
مقدمه
فصل اول :
حجر و انواع آن 
مبحث اول :
1. تعريف اهليت و انواع آن 
1-1- اهليت تمتع 
2-1- اهليت استيفاء
مبحث دوم :
1- تعريف حجر و انواع آن 
2- اسباب و علل حجر 
3- استدلال بر حل تعارض مواد 212 و 213 
مبحث سوم :
1- صغير و حدود حجر آن 
2-بلوغ و علائم آن 
فصل دوم :
خروج صغير از حجر و آثار مترتب بر آن
مبحث اول :
پايان حجر صغير و آثار مترتب بر زوال حجر صغير 
قسمت اول : اثر عام زوال مجد 
قسمت دوم : اثر خاص زوال حجر 
مبحث دوم :
1- تحول شرايط لازم از نظر فقه اسلام 
2- تحول شرايط لازم از نظر حقوق موضوعه 
مبحث سوم :
بررسي و نقد ماده 1210 
راي استفتائات 
راي و حد رويه 
نتيجه 
منابع 

مقدمه :
موضوعي
كه در اين مجموعه تلاش به بررسي اجمالي آن شده است خروج صغير از حجر است
اين كه چه زماني صغير از حجر خارج مي‌شود و خود واجد اهليت براي انجام امور
خود مي‌باشد موضوع مورد بحث اين مجموعه است. مي‌دانيم كه حجر حالتي است كه
در آن شخص توانايي انجام و اجراي حقوق خود را ندارد (اهليت استيفاء) ولي
راجع به اهليت تمتع بايد گفت همه‌ي اشخاص از آن بهره مند هستند. ماده 956
اهليت براي دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام
مي‌شود. همچنين ماده 958 در اين رابطه مقرر مي‌دارد: «حمل از حقوق مدني
متمتع مي‌گردد، مشروط بر اينكه زنده متولد شود». حتي مجنون و حمل (مشروط بر
اينكه زنده متولد شود 957) پس آنچه مهم است. وجود يا فقدان اهليت استيفاء
است كه سبب مي‌شود شخص را از انجام امور باز دارد يا به او اجازه‌ي انجام
اموري را دهد. مي‌دانيم كه محجورين بر سه قسم هستند صغير، مجنون، سفيه در
اين مجموعه تنها بحث بر سر يكي از محجورين مي‌باشد و آن هم صغير است. صغير
هم خود بر 2 قسم است: مميز و غير مميز. راجع به صغير غير مميز بايد گفت، از
آنجا كه عقود و معاملات به قصد انشاء محقق مي‌گردد. (ماده 191) صغير غير
مميز فاقد چنين قصدي است.در نتيجه معاملاتش باطل است. چه معاملات صرفاً
نافع و چه صرفاً مضرر و چه محتمل وي راجع به صغير مميز و معاملات او جاي
تأمل دارد و بايد مورد بررسي قرار گيرد. اينكه صغير مميز در چه زماني از
حجر خارج مي‌شود و اهليت انجام امور خود را دارد موضوع بحث اين مجموعه
مي‌باشد كه نويسنده تمام هم و غم خود را معطوف به پاسخگويي به آن نموده
است.

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقيق خروج صغير از حجر”